augustus 22, 2014

Algemene voorwaarden

 

Voetbalstages.be is een initiatief van Sport Concepts vzw. Eindverantwoordelijke van het project is Thomas Deckers.

Contact

Thomas Deckers
info@voetbalstages.be

vzw Sport Concepts
August van de Wielelei 275
2100 Deurne

Inschrijven

Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier, inclusief het voldoen van de daarbij horende betaling. Slechts bij ontvangst van het correcte en volledige bedrag, is een inschrijving definitief.

Annuleren

Annuleren van een deelname kan enkel schriftelijk of via e-mail op info@voetbalstages.be.

Sport Concepts vzw (Thomas Deckers)
August van de Wielelei 275
2100 Deurne.

Bij een annulering worden altijd reserveringskosten aangerekend (15 euro) en vermeerderd met een annuleringskost.

Berekenen van de annuleringskost: Vroeger dan 6 weken voor aanvang van de stage: 25% van het inschrijvingsbedrag
Vroeger dan 3 weken voor aanvang van de stage: 50% van het inschrijvingsbedrag
Later dan 3 weken voor aanvang van de stage: 75% van het inschrijvingsbedrag

Wijzigingen

De organisatie behoudt zich het recht om ten alle tijden het programma, de locatie of de inhoud van de stage te wijzigen. Ze zal dit doen naar eer en geweten en met een hoge kwaliteitsverwachting in het achterhoofd. Indien mogelijk brengt ze de deelnemers hier tijdig van op de hoogte.

Indien de organisatie door overmacht geheel of ten dele verhinderd is één of meer dan haar verplichtingen na te komen, is de organisatie gemachtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Overmacht houdt ook onvoldoende inschrijvingen voor deelname in. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 32 deelnemers. De organisatie zal de deelnemer minimaal twee weken voor de begindag van de stage hiervan in kennis stellen, uiteraard met volledige terugstorting van het inschrijvingsgeld, binnen een termijn van 30 dagen.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de organisatie en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer.
De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. 
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. De organisatie aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de organisatie - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de trainers van de stage, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Instructies en gedragsregels

Elke deelnemer is verplicht de aanwijzingen of richtlijnen van de trainers of de stageverantwoordelijke van de stage op te volgen, dit om een goed verloop van de stage en de algemene sfeer te bevorderen. De aangegeven gedragsregels dienen tevens gevolgd te worden. Het niet correct uitvoeren van deze standaard beleefdheidregels door een deelnemer kan leiden tot een uitsluiting van deze deelnemer aan de huidige stage. Bij herhaaldelijke problemen kan een deelnemer worden uitgesloten van alle toekomstige stages.

Medicijngebruik

Indien een deelnemer medicijnen gebruikt dient dit tijdens de inschrijving duidelijk vermeld te worden. Aan het begin van de stageweek dient u de medicijnen af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De stageverantwoordelijke van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. De stageverantwoordelijke of de organisator is in geen geval aansprakelijk voor het verkeerdelijk toedienen van medicijnen.

Dieet / Allergie

Wil je graag op voetbalstage en heb je een dieet of bepaalde allergieën? Geen probleem. Vul op het inschrijvingsformulier wel alles over je dieet in.
Loopt er tijdens de stage iets mis doordat u ons dit niet meegedeeld heeft, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van de voetbalstage nog drie weken door de organisatie bewaard. Indien de eigenaar bekend is zal u hiervan op de hoogte worden gebracht. U kan deze afhalen in de burelen van de organisatie. Na het verstrijken van deze periode is de organisatie gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Data

De data die aan de organisatie wordt toevertrouwd bij de inschrijving, mag door de organisatie gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden. Ook de partners van de organisatie mogen deze data gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden.

Foto’s / Video’s

Tijdens de stage worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de voetbalstage kenbaar te maken.