ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP VOETBALSTAGES.BE

 

Ondernemingsgegevens 

Vzw Sport Concepts

BE 0597.841.440

August Van De Wielelei 275

2100 Deurne

info@voetbalstages.be

Artikel 1: Algemene bepalingen 

Voetbalstages.be/shop/ is de e-commerce website van vzw Sport Concepts, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te August Van De Wielelei 275, 2100 Deurne. Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van vzw Sport Concepts moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door vzw Sport Concepts aanvaard zijn. 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden vzw Sport Concepts niet. Vzw Sport Concepts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vzw Sport Concepts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door vzw Sport Concepts. Vzw Sport Concepts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Online aankopen 

Hoe een bestelling plaatsen? 

-U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje. 

-Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces: 

-Vul uw persoonlijke gegevens in  

-Kies het leveringsadres

-Selecteer de gewenste betalingswijze via het Mollie betaalplatform.

-Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af. 

-Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt. Vzw Sport Concepts is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven adres. Vzw Sport Concepts streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 14 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 60 dagen. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt door Mondial Relay, Bpost, Postnl, DHL of dpd. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 60 dagen na ontvangst van de bestelling. Leveringsvoorwaarden: 

-De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen. -Er wordt enkel geleverd in België en Nederland
Leveringen gebeuren op werkdagen 

-De zendingen worden met bpost, Postnl, DHL of dpd geleverd.
De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven 

-Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vzw Sport Concepts. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Vzw Sport Concepts was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vzw Sport Concepts. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vzw Sport Concepts te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vzw Sport Concepts. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vzw Sport Concepts (info@voetbalstages.be, August Van De Wielelei 275, 2100 Deurne) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vzw Sport Concepts heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Vzw Sport Concepts. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6 EUR . Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Vzw Sport Concepts zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vzw Sport Concepts alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vzw Sport Concepts op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Vzw Sport Concepts wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Vzw Sport Concepts geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Vzw Sport Concepts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vzw Sport Concepts geen invloed heeft.

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Vzw Sport Concepts en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Vzw Sport Concepts. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Vzw Sport Concepts zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Vzw Sport Concepts is bereikbaar op het telefoonnummer +32477 64 16 53, via email op info@voetbalstages.be of per post op het volgende adres August Van De Wielelei 275, 2100 Deurne. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Vzw Sport Concepts beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Vzw Sport Concepts zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Vzw Sport Concepts respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct marketing, in de zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vzw Sport Concepts gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Vzw Sport Concepts. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Vzw Sport Concepts houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail info@voetbalstages.be. 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. 2 soorten cookies: 

  • Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website niet meer opnieuw in te geven. 
  • Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd. 

Jouw toestemming; door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Vzw Sport Concepts om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 15 Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).